Youth With You (青春有你2)

GVK

Hopeless Multifan
Early Supporters
Joined
Jun 16, 2019
Posts
3,513
Reaction score
2,140
Points
11,120
Location
In a cave
Plus Coins
⨭1,213,911


IQIYI // TWITTER // WEIBO // YOUTUBE
VERY USEFUL SPREADSHEET
DISCORD FAN SERVER

RELATED LINKS
青春有你2前线爆料 // 青春有豆仔


OFFICIAL EPISODES: CN / INTL
(VIP) EXTENDED EPISODES: CN / INTL
(VIP) WHO'S THE DRAMA QUEEN: CN / INTL

INITIAL EVALUATION (playlist: iqiyi / youtube)
Chen Yiwen, Lin Fan, Lu Keran ______________________________________________: iqiyi / youtube
Lin Weixi _____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Dai Meng, Xu Jiaqi, Xu Yang Yuzhuo, Zhang Yuge __________________________: iqiyi / youtube
An Qi, Mo Yao, Shang Guan Xiai, Wen Zhe __________________________________: iqiyi / youtube
Wang Xinyu _________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Jue Chen _____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Chen Pinxuan, Wang Chengxuan, Wang Xinming, Zheng Yuxin ___________: iqiyi / youtube
Shen Jie, Shen Bing, Shen Qing, Shen Yu ___________________________________: iqiyi / youtube
Fu Yaning, Ge Xinyi, Zhang Luofei __________________________________________: iqiyi / youtube
Kong Xueer, Zhao Xiaotang _________________________________________________: iqiyi / youtube
Wang Qing, Zhang Yu _______________________________________________________: iqiyi / youtube
Aurora, Liu Lingzi, Milla, Zeng Keni, Zou Siyang ____________________________: iqiyi / youtube
Cai Zhuoyi ___________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Qi Sui _______________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Liu Haihan, Tang Keyi, Wang Yale, Zhu Linyu ______________________________: iqiyi / youtube
Feng Ruohang, Zha Yichen, Zhou Lincong _________________________________: iqiyi / youtube
Jin Yangyang, Sun Meinan, Xu Zhenzhen, Zhang Menglu _________________: iqiyi / youtube
Aishah, Quan Xiaoying, Xu Baiyi ___________________________________________: iqiyi / youtube
Han Dong, Huang Xiaoyun, Wei Shuyu, Xu Xinwen ________________________: iqiyi / youtube
Du Ziyi, Lin Huibo, Su Qinrou, Wang Shuhui _______________________________: iqiyi / youtube
Zhou Ziqian, Yao Yifan _____________________________________________________: iqiyi / youtube
Duan Xiaowei, Wei Kiki _____________________________________________________: iqiyi / youtube
Liu Yanan ___________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Yu Shuxin ___________________________________________________________________: iqiyi / youtube
He Meiyan, Yu Yan __________________________________________________________: iqiyi / youtube
Dai Yanni ____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Liu Yuxin ____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Wang Siyu, Wei Chen ________________________________________________________: iqiyi / youtube
Huang Xinyuan. Huang Yiming, Xiong Yuqing ______________________________: iqiyi / youtube
Gou Xueying, Xia Yan ________________________________________________________: iqiyi / youtube
Qin Niu Zhengwei, Yang Yutong _____________________________________________: iqiyi / youtube
Hu Xinyin, Shen Ying _________________________________________________________: iqiyi / youtube
Duan Yixuan, Fei Qinyuan, Mo Han, Song Xinran, Su Shanshan, Sun Rui ___: iqiyi / youtube
Wang Rui _____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Ma Shujun ____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Wang Yaoyao, Xu Ziyin _______________________________________________________: iqiyi / youtube
Li Yichen _____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Nineone ______________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Xie Keyin _____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Jin Jiya ________________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Fu Jia _________________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Lin Xiaozhai __________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Fu Ruqiao _____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Ay Yiyi, Chen Xinwei, Jin Zihan, Song Zhaoyi, Xi Ya __________________________: iqiyi / youtube
Ai Lin, Cheng Manxin, Li Xining, Wang Wanchen, Zhang Chuhan ___________: iqiyi / youtube
Zhuo Yi Namo ________________________________________________________________: iqiyi / youtube
Zuo Zhuo _____________________________________________________________________: iqiyi / youtube
VDR EVALUATION (playlist: iqiyi / youtube)
Vocal
Kissing The Future Of Love ___: iqiyi / youtube
My Secret ______________________: iqiyi / youtube
Flammable & Explosive ______: iqiyi / youtube
The Sun ________________________: iqiyi / youtube
Wings Of My Words ____________: iqiyi / youtube
Reality _________________________: iqiyi / youtube
Dance
The Eve _____________: iqiyi / youtube
Oh Boy ______________: iqiyi / youtube
Play _________________: iqiyi / youtube
Bad Guy _____________: iqiyi / youtube
Don't Ask ___________: iqiyi / youtube
Renai Circulation ___: iqiyi / youtube
Grain In Ear _________: iqiyi / youtube
Rap
Melody ______________: iqiyi / youtube
Monolid Girl ________: iqiyi / youtube
The Story Of Billy ___: iqiyi / youtube
VDR EVALUATION STUDIO VERSION (playlist: iqiyi / youtube)
VDR EVALUATION SOLO CAMS (playlist: iqiyi)
TEAM BATTLE (playlist: iqiyi / youtube)
Mama (A) ___________________________________________: iqiyi / youtube
Mama (B) ___________________________________________: iqiyi / youtube
R&B All Night (A) ___________________________________: iqiyi / youtube
R&B All Night (B) ___________________________________: iqiyi / youtube
我怎么这么好看 (Why Am I So Good Looking) (A) ___: iqiyi / youtube
我怎么这么好看 (Why Am I So Good Looking) (B) ___: iqiyi / youtube
有点甜 (A Little Sweet) (A) __________________________: iqiyi / youtube
有点甜 (A Little Sweet) (B) __________________________: iqiyi / youtube
十面埋伏2 (Ambush From All Sides 2) (A) ___________: iqiyi / youtube
十面埋伏2 (Ambush From All Sides 2) (B) ___________: iqiyi / youtube
想见你想见你想见你 (Miss You 3000) (A) _____________: iqiyi / youtube
想见你想见你想见你 (Miss You 3000) (B) _____________: iqiyi / youtube
THEME SONG CHALLENGE BY POSITION EVALUATION TEAMS (playlist: iqiyi / youtube)

STUDIO CHALLENGE (playlist: iqiyi / youtube)
Mama (A) ___________________________________________: iqiyi / youtube
Mama (B) ___________________________________________: iqiyi / youtube
R&B All Night (A) ___________________________________: iqiyi / youtube
R&B All Night (B) ___________________________________: iqiyi / youtube
我怎么这么好看 (Why Am I So Good Looking) (A) ___: iqiyi / youtube
我怎么这么好看 (Why Am I So Good Looking) (B) ___: iqiyi / youtube
有点甜 (A Little Sweet) (A) __________________________: iqiyi / youtube
有点甜 (A Little Sweet) (B) __________________________: iqiyi / youtube
十面埋伏2 (Ambush From All Sides 2) (A) ___________: iqiyi / youtube
十面埋伏2 (Ambush From All Sides 2) (B) ___________: iqiyi / youtube
想见你想见你想见你 (Miss You 3000) (A) _____________: iqiyi / youtube
想见你想见你想见你 (Miss You 3000) (B) _____________: iqiyi / youtube
STUDIO CHALLENGE SOLO CAMS (playlist: iqiyi)
CONCEPT EVALUATION (playlist: iqiyi / youtube)
No Company ______________: iqiyi / youtube
Non-Daily Revelry ________: iqiyi / youtube
Lion _______________________: iqiyi / youtube
Island Of Light Orange ___: iqiyi / youtube
Knock Knock ______________: iqiyi / youtube
CONCEPT EVALUATION SOLO CAMS (iqiyi)

COLLAB STAGES SOLO CAMS (iqiyi)

----------------------

CLOUD CONFERENCE (playlist: iqiyi)

1ST IMPRESSION TMI (playlist: iqiyi)

PHOTOSHOOTS (playlist: iqiyi)

SELF INTRODUCTIONS (playlist: iqiyi)

DREAM RUN (playlist: iqiyi)

GIRLS' VLOGS (playlist: iqiyi)

TOP 60 SPEECHES
1 YuShuxin ___________: http://www.iqiyi.com/v_19ryf9tw9o.html
2 XuJiaqi _____________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfaet5k.html
3 ZhaoXiaotang ______: http://www.iqiyi.com/v_19ryf9t6aw.html
4 AnQi ________________: http://www.iqiyi.com/v_19ryf9oisg.html
5 WangChengxuan ___: http://www.iqiyi.com/v_19ryfacnzo.html
6 ChenJue ____________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfag9n0.html
7 XieKeyin ___________: http://www.iqiyi.com/v_19ryf9idfw.html
8 LiuYuxin ____________: http://www.iqiyi.com/v_19ryf9m75s.html
9 KongXueer _________: http://www.iqiyi.com/v_19ryf9gtzw.html
10 ShangguanXiai ___: http://www.iqiyi.com/v_19ryfc6zh8.html
11 CaiZhuoyi _________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfcchu8.html
12 LuKeran ___________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfcb0a8.html
13 ZhangYu __________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfcd59s.html
14 Nineone __________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfci1qc.html
15 YuYan _____________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfcfwks.html
16 XiaYan ____________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfcjnis.html
17 WangQing ________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfcjba4.html
18 WangXinyu _______: http://www.iqiyi.com/v_19ryg5dnr8.html
19 DuanYixuan ______: https://www.iqiyi.com/v_19ryg5ayho.html
20 LinFan ____________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfd5v8s.html
21 JinZihan __________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfqan2o.html
22 ZhangChuhan ____: http://www.iqiyi.com/v_19ryfi31ys.html
23 FuRuqiao _________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfi2x8s.html
24 DaiMeng _________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfo02mw.html
25 LiuLingzi _________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfqarfw.html
26 GeXinyi ___________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfo19jk.html
27 DaiYanni __________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfnnnh8.html
28 QiSui _____________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfmonbc.html
29 XuZiyin ___________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfnqryc.html
30 ZhangYuge _______: https://www.iqiyi.com/v_19ryfngaww.html
31 LinXiaozhai _______: http://www.iqiyi.com/v_19ryfmp4wo.html
32 FeiQinyuan _______: https://www.iqiyi.com/v_19ryfnoixw.html
33 SunRui ____________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfprfcg.html
34 GouXueying _______: http://www.iqiyi.com/v_19ryfqam70.html
35 Mohan _____________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfptfak.html
36 SongXinran ________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfo0ej0.html
37 XuYangYuzhuo _____: https://www.iqiyi.com/v_19ryfocy8w.html
38 LiYichen ___________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfod238.html
39 ZengKeni ___________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfod79o.html
40 XuZhenzhen _______: https://www.iqiyi.com/v_19ryfodmy0.html
41 HuXinyin ___________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfc1024.html
42 JinYangyang ________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfbzh8k.html
43 QinNiuZhengwei ___: https://www.iqiyi.com/v_19ryfcbahk.html
44 MaShujun ___________: http://www.iqiyi.com/v_19ryf9idac.html
45 ZhuLinyu ___________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfcbci0.html
46 SuShanshan ________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfc9iac.html
47 FengRuohang ______: https://www.iqiyi.com/v_19ryg5dmv4.html
48 WangWanchen _____: https://www.iqiyi.com/v_19ryfch08w.html
49 SongZhaoyi ________: http://www.iqiyi.com/v_19ryg5dccg.html
50 ZuoZhuo ____________: https://www.iqiyi.com/v_19ryg5dkoc.html
51 HuangXinyuan _____: http://www.iqiyi.com/v_19ryfcxmhc.html
52 WeiChen ____________: https://www.iqiyi.com/v_19ryfd0n4o.html
53 ChenPinxuan ______: http://www.iqiyi.com/v_19ryf9nqdg.html
54 FuYaning ___________: https://www.iqiyi.com/v_19ryf9ln4w.html
55 ChenXinwei ________: http://www.iqiyi.com/v_19ryf9sd4o.html
56 ZhangMenglu ______: https://www.iqiyi.com/v_19ryfp3tpo.html
57 XuXinwen __________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfpc5zk.html
58 SunMeinan _________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfp7nh0.html
59 HanDong ___________: http://www.iqiyi.com/v_19ryfpbujw.html
60 DuanXiaowei _______: http://www.iqiyi.com/v_19ryfpiwo8.html
DESIGN CHALLENGE (playlist: iqiyi)

EMOTE CHALLENGE (playlist: iqiyi)

TOP 35 SPEECHES (playlist: iqiyi)

TOP 20 SPEECHES (playlist: iqiyi)

--------------------------

GOOD MORNING (playlist: iqiyi)

EXTRAS (playlist: iqiyi)

PAOPAO MAILBOX (playlist: iqiyi)

GIRLS' SECRET (playlist: iqiyi)

EATING SHOW (playlist: iqiyi)

GOOD NIGHT (playlist: iqiyi)

TIER 1 GIFT UNLOCKED (playlist: iqiyi)
TIER 2 GIFT UNLOCKED (playlist: iqiyi)
TIER 3 GIFT UNLOCKED (playlist: iqiyi)
TIER 4 GIFT UNLOCKED (playlist: iqiyi)
TIER 5 GIFT UNLOCKED (playlist: iqiyi)
TIER 6 GIFT UNLOCKED (playlist: iqiyi)
TIER 7 GIFT UNLOCKED (playlist: iqiyi)
TIER 8 GIFT UNLOCKED (playlist: iqiyi)

INTERVIEWS (playlist: iqiyi)

BEAUTY TIPS (playlist: iqiyi)

WISHLIST (playlist: iqiyi)

ROLE PLAYING (playlist: iqiyi)

FAN CALL SESSION (playlist: iqiyi)
 
Last edited:

rektinq

regrettable...but there was no other way.
VIP+
Early Supporters
Joined
Jun 21, 2019
Posts
17,117
Reaction score
11,563
Points
55,820
Location
black eagles
Plus Coins
⨭500
if yeuhua isn't in it im not watching
 

rektinq

regrettable...but there was no other way.
VIP+
Early Supporters
Joined
Jun 21, 2019
Posts
17,117
Reaction score
11,563
Points
55,820
Location
black eagles
Plus Coins
⨭500
Yay! Welcome to the thread!

Yiren is the whole reason I’m watching as well, so if she doesn’t end up being on the show I’ll be bummed out.
yeuhua isn't just gonna put their idols who are active into a survival show, especially cause shes the most popular member....
 

ruru1006

Lurker
Early Supporters
Joined
Jun 16, 2019
Posts
32
Reaction score
17
Points
1,170
Location
Vietnam
Plus Coins
⨭11,325
I hope we will know the confirmed contestants soon, and hope some of them will be Chinese members from Kpop girlgroups ^^
 

munyuna

孟美岐 ♡
Early Supporters
Joined
Jun 16, 2019
Posts
414
Reaction score
257
Points
2,720
Location
ORBIT
Plus Coins
⨭68,185
yeuhua isn't just gonna put their idols who are active into a survival show, especially cause shes the most popular member....

yuehua has proved more than once they don't have a problem with that

but i'm kinda here for it too, if it ends up being as good as my beloved cz101
 

rektinq

regrettable...but there was no other way.
VIP+
Early Supporters
Joined
Jun 21, 2019
Posts
17,117
Reaction score
11,563
Points
55,820
Location
black eagles
Plus Coins
⨭500
yuehua has proved more than once they don't have a problem with that

but i'm kinda here for it too, if it ends up being as good as my beloved cz101
sad i usually really like yeuhua but sometimes meh lmao
 

anh

원우리들
Donor
Early Supporters
Joined
Jun 19, 2019
Posts
7,059
Reaction score
3,815
Points
23,320
Location
xoxo
Plus Coins
⨭4,696,360
there's a rumor that snh/7senses' kiki will be going on the show, interesting given that snh have also confirmed their attendancebut then she announced her graduation recently so i have no idea if that rumor means anything
 

NeZha

Lurker
Joined
Aug 4, 2019
Posts
3
Reaction score
0
Points
10
Plus Coins
⨭300
The show is gonna be a Pisser!

SNH48 is confirmed but rumors of CLC's Elkie, Gugadan's Sally and Everglow's Yiren.
 
Top Bottom